ایده شو صنعت نساجی

ایده شو صنعت نساجی

جلسات معرفی دانشگاه ها، تور بازدید صنعتی، سه گام آموزش، برگزاری رویداد ایده شو

 1397-08-26 10:49:16

ایده شو صنعت نساجی